TURISTIKA PRO PRŮVODCE

Kurz vhodný pro začínající i zkušené průvodce

Kurz je určen pro průvodce zájezdů s kombinovaným sportovním, turistickým a poznávacím programem. Zároveň kurz využijí i osoby častěji se pohybující v přírodě a provozující turistiku. Absolventi si osvojí teoretické a praktické znalosti, které jim umožní bezpečně a profesionálně provádět skupiny i jednotlivce na zájezdech s výše zmíněnou náplní. Toto školení reaguje na požadavky živnostenského zákona 455/1991 Sb. změna 363/1999 Sb., jenž ukládá cestovním kancelářím zaměstnávat pouze průvodce proškolené k tomuto účelu.

Rozsah: 2 bloky - 100 hodin.

Kritéria pro výběr účastníků:

  • Středoškolské vzdělání
  • Věk nad 18 let

Profil absolventa:

  • Účastník po absolvování kurzu zvládá provádění jednotlivců a skupin v horském terénu po značených stezkách bez omezení výšky do prvního stupně obtížnosti (podle U.I.I.A. – stupnice) včetně, mimo ledovce a jištěné cesty.
  • Má základy kartografie a práce s mapou, je seznámen s druhy map jejich použitím a orientací.
  • Je seznámen se základy meteorologie a klimatologie se zaměřením na horské prostředí.
  • Zná vhodnou výstroj a výzbroj pro turistiku a je schopen poradit klientům s jejím výběrem.
  • Zná a dodržuje zásady ekologického pobytu v přírodě a její ochrany.
  • Je připraven zvládat a řešit nepředvídané situace při průvodcovské činnosti.
  • Má základní znalosti o předpisech v autobusové dopravě a předpisech obecně platných v cestovním ruchu.
  • Zná základy psychologie vedení a motivace skupiny.

Forma vzdělávací akce: Výuka probíhá formou aktivního semináře, přednášek a praktických cvičení. Důraz je kladen na spojení praktické a teoretické výuky.
Výstup: Akreditovaný certifikát opravňující k vydání živnostenského listu "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti průvodcovské činnosti“.

1.–9. Výzbroj a výstroj pro pobyt v přírodě - všeobecné základní vybavení, vybavení na jednodenní túry, vybavení na vícedenní túry a přechody hor, speciální vybavení pro zimní přechody a bivakovací techniky.
Klimaticko meteorologický blok - seznámení se základními meteorologickými pojmy, čtení synoptické mapy, pozorování klimatických a meteorologických jevů v přírodě, přehled klimatických podmínek a zákonitostí v Evropě, zdroje informací o počasí a předpovědi počasí.
Kartografický blok - základy kartografie, druhy map a tištěných průvodců, práce s mapou, výklad map a tras.
Ochrana životního prostředí - cestovní ruch a životní prostředí, chráněná území a specifika pohybu v nich, možné dopady organizované hromadné turistiky na životní prostředí, přehled chráněných území v nejfrekventovanějších cílových oblastech.
Základy pohybu ve skalním terénu - výzbroj a výstroj pro pohyb ve skalním terénu, základní techniky výstupu, sestupu a jištění ve skalním terénu + zásady bezpečnosti, praktický nácvik, dopomoc klientovi.
Orientace a pohyb v terénu - seznámení s dalšími navigačními pomůckami (buzola, kompas, výškoměr, krokoměr, GPS), praktický nácvik témat z kartografického bloku, cvičení v terénu.
Rozsah: 80 hodin. Místo konání: Jiřetín pod Jedlovou.
10.–11. Blok komunikace - příprava mluveného projevu (výklad), psychologie skupiny – kombinované skupiny, motivace dětí – komunikace a hra, praktická komunikace, výcvik komunikační kompetence v modelových běžných a krizových situacích.
Zeměpis cestovního ruchu - všeobecný základ.
Rozsah: 20 hodin. Místo konání: Praha.

Obj. č. Termín Cena Poznámka
81973201  4. 5.–27. 5. 2012  9980 Kč

1.blok: 4.–12. 5. 2012 (Jiřetín),
2.blok: 26.–27. 5. 2012 (Praha)

Upozornění: Na tento kurz nelze uplatnit žádnou slevu ani bonus ze systému slev CK Adventura.
V ceně zahrnuto: lektoři, ubytování, stravování, doprava, učební pomůcky.
Doprava: mikrobusem.
Ubytování: jednoduché ubytování ve vícelůžkových pokojích.
Stravování: formou polopenze (8x snídaně připravované CK a 8x večeře v místní restauraci).
Poznámka: V bloku konaném v Praze není zahrnuto ubytování a stravování. Pro úplnou kvalifikaci a vydání živnostenského listu pro "poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti průvodcovské činnosti" je nutné absolvovat obecně teoretický kurz z cestovního ruchu, zdravotní kurz a specializaci turistika pro průvodce.
Nástupní místa: Praha, Jiřetín pod Jedlovou.

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz