JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT?

KE STAŽENÍ:
Cestovni smlouva + vsobecne podminky
Cestovní smlouva (formulář xls)

1. REZERVACE (OPCE)

Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, e-mailem nebo vyplněním formuláře v našem internetovém katalogu. Rezervace (opce) platí 10 kalendářních dní (u rezervace přes internet 5 dní). Délka rezervace se zkracuje posledních 40 dní před odjezdem, s blížícím se termínem nákupu letenek nebo s odevzdáním dokladů pro vyřízení víz. Vždy pak záleží na dohodě s prodejní kanceláří.

2. CESTOVNÍ SMLOUVA A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

POŘADATEL ZÁJEZDU: Většinu zveřejněných zájezdů pořádá sama Adventura; pouze menší část pořádají specializované partnerské kanceláře, které jsou vždy uvedeny v podmínkách zájezdu. Na cestovní smlouvu uveďte jejich obchodní jméno:
CK ADVENTURA (Adventura s. r. o., IČO: 44264704),
CK CHINA TOURS (CHINA TOURS s. r. o., IČO: 26483343),
CK MAD MAT SPORT (MAD MAT SPORT s. r. o., IČO: 27887324),
CK TRIP (CK TRIP s.r.o., IČO: 28445759),
CK GEOS TRAVEL (RNDr. Pavel Kumpán, IČO: 10148116),
CK POZNÁNÍ (Jiří Erben, IČO: 48163210),
CK EXTREM TOUR (Markéta Lomská, IČO: 28862571).

UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY: Cestovní smlouvu můžete uzavřít vyplněním formuláře Adventury, do kterého je nutné vyplnit pořadatele zájezdu. Je k dispozici také na našich www stránkách nebo vám ho na požádání rádi zašleme.
Podepsanou cestovní smlouvu můžete zaslat poštou, scan-mailem či faxem (všechny tyto způsoby podání považujeme za rovnocenné, není tedy nutné zasílat originál smlouvy), nebo lze předat osobně v prodejní kanceláři Adventury, případně u některého z našich smluvních prodejců.
Na tentýž zájezd můžete na jednom formuláři přihlásit až 4 osoby. Jestliže zastupujete další zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce.

PODEPSANOU CESTOVNÍ SMLOUVU MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY NEBO S PŘILOŽENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ.

Adventura přistupuje k cestovní smlouvě vaším zařazením do objednaného zájezdu. Jako doklad vám předáme či zašleme potvrzenou cestovní smlouvu společně s vyúčtováním uhrazené zálohy a dokladem pojišťovny o pojištění CK proti úpadku. Po uhrazení doplatku vám zašleme voucher jako definitivní nástupní poukaz.
Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou všeobecné podmínky (které platí pro CK Adventura a CK MAD MAT SPO RT), kde najdete mimo jiné informace o pravidlech účasti pro děti a mládež, stornovacích poplatcích, způsobu reklamace atd. Upozorňujeme, že pro zájezdy partnerských CK China Tours, Trip, Geos travel, Poznání a Extrem Tour platí odlišné všeobecné podmínky, které naleznete na našich www stránkách a které vám budou zaslány spolu s potvrzenou cestovní smlouvou.

3. CENA, SLEVY A BONUS

V katalogu zájezdů jsou uvedeny základní ceny, od kterých se odečítají slevy a bonus. Nárok na slevu označte na formuláři cestovní smlouvy. Uvítáme, když si jejich výši zkontrolujete na dokladu o vyúčtování zálohy.
Můžete uplatnit tyto slevy:
1. Pořiďte si „Last Moment“ včas! – sleva 10 %
2. Věrnostní bonus – 50 Kč/den
3. Sleva za včasné přihlášení – 3–5 %
4. Skupinová sleva – 3 %, 30 %, 100 %
5. Sleva pro studenty SŠ, VŠ, učitele a seniory – 2 %
6. Mimořádné ceny a slevy – dětské ceny D15/D6, Last Moment a další

Pravidla a podrobné informace o jednotlivých typech slev a cen najdete v katalogu na str. 2 nebo na www.adventura.cz zde...

4. ZÁLOHA

Zároveň s podáním cestovní smlouvy je třeba zaplatit zálohu nejméně 30 % z celkové ceny vaší objednávky (tj. ze součtu ceny zájezdu, letenek a dalších objednaných doplňkových služeb). Výjimkou jsou zájezdy CK Trip, Poznání a Extrem Tour, na které je nutné složit 50% zálohu. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření cestovní smlouvy.

5. DOPLATEK

Doplatek ceny zájezdu a doplňkových služeb včetně letenek je třeba uhradit tak, aby Adventura obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR! Pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.

6. LETENKY A SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

Tyto služby jsou volitelné a můžete si je případně zajistit i sami. V případě zájmu tyto služby objednáte vyplněním a podpisem objednávky doplňkových služeb (resp. letenek), která je součástí formuláře cestovní smlouvy. Při objednání je třeba zaplatit zálohu 30 % z jejich předpokládané ceny a nejpozději 40 dní před odjezdem doplatek.
V závislosti na požadavcích dodavatele služeb si od vás může CK vyžádat doplatek i dříve.
Toto opatření se týká především letenek, jejichž zakoupení můžete očekávat i několik měsíců před odletem. Je třeba počítat také s tím, že cena letenky je dynamická až do okamžiku jejího nákupu, a to zejména kvůli doprovodným poplatkům zahrnutým v její ceně. Po zakoupení letenky je její stornování zatíženo stornovacími poplatky podle podmínek letecké společnosti.

7. ZPŮSOB PLACENÍ

Platit můžete:
v hotovosti (v prodejní kanceláři Adventury, nebo u našich prodejců),
bankovním převodem (na náš účet u HSBC Bank plc),
poštovní poukázkou typu A (k vyzvednutí na poště),
platební kartou (v prodejní kanceláři Adventury) - podrobnosti najdete zde.

POKUD JE PLATBA PROVEDENA Z JINÉHO NEŽ VAŠEHO ÚČTU, nezapomeňte nás o tom při uzavření cestovní smlouvy informovat, abychom mohli vaši platbu včas identifikovat!

Adresát: Adventura s. r. o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
Účet:       1422 403 103/8150 u HSBC Bank plc
                 (pro občany mimo ČR: swift kód MIDLCZPP, poplatky OUR, 
                 IBAN CZ 3781500000001422 403 103).
Variabilní symbol: REZERVAČNÍ ČÍSLO (přidělené až po provedení rezervace)
Specifický symbol: prvních 6 číslic rodného čísla objednavatele
Konstantní symbol: 308 (při bankovním převodu), 379 (při použití poukázky A)

Pokud se rozhodnete podat cestovní smlouvu a složit zálohu, event. doplatek, u některého z provizních prodejců, VŽDY SI OVĚŘTE, ŽE VÁMI VYBRANÝ PRODEJCE MÁ S ADVENTUROU UZAVŘENOU PLATNOU PLNOU MOC.
Upozorňujeme vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy vaše platby naběhnou na účet Adventury.

8. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A STORNOPOPLATKŮ

BALÍČEK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ZAHRNUTÝ V CENĚ ZÁJEZDU

Tento balíček cestovního pojištění je zahrnut do ceny většiny evropských zájezdů uvedených v katalogu AKTIVNÍ DOVOLENÁ, které pořádá CK Adventura. U zájezdů, kde pojištění do ceny zahrnuto není, neuvádíme slovo „pojištění“ v odstavci „Cena zahrnuje“. (U těchto zájezdů pak máte možnost objednat si pojištění jako doplňkovou službu.)
Toto cestovní pojištění v hodnotě 33 Kč/den zahrnuje: pojištění léčebných výloh, asistenční službu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby a pojištění storna zájezdu. Toto pojištění kryje i rizika spojená s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění!

POJIŠTĚNÍ ZA PŘÍPLATEK U EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ (doplňková služba pro zájezdy pořádané CK Adventura)

U zájezdů uvedených v katalogu EXOTIKA nebo u exotických zájezdů v katalogu AKTIVNÍ DOVOLENÁ není v ceně zájezdu zahrnuto žádné cestovní pojištění. Můžete ho však uzavřít i prostřednictvím Adventury. Připomínáme vám, že se v cestovní smlouvě zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie a dovolená by se vám mohla hodně prodražit.

1. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH u pojišťovny UNIQA

Pojištění se vztahuje na asistenční službu a na náklady na ambulantní ošetření, ošetření v nemocnici, převoz a léky až do výše 2 000 000 Kč v případě nemoci i úrazu.
Základní sazba na den – dospělí / děti:
Evropa – 22 Kč / 11 Kč, svět – 42 Kč / 21 Kč.
(Děti = věk 0–14 let; Evropa = území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, Izraele a Turecka).

2. PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ ZÁJEZDU u pojišťovny UNIQA

Toto připojištění je možné objednat pouze v kombinaci s pojištěním léčebných výloh v zahraničí a vztahuje se na zrušení zájezdu z důvodu úrazu či náhlého onemocnění pojištěné osoby. Ve spojení s pojištěním léčebných výloh dostanete navíc zdarma i pojištění úrazu a odpovědnosti a nově i připojištění stornopoplatků při nedobrovolné ztrátě zaměstnání.
Pojistné činí 65 Kč za každých (i započatých) 2500 Kč ceny zájezdu (včetně letenky a dalších zprostředkovaných služeb za příplatek), bez ohledu na délku zájezdu, a pojištění pokryje až 80 % ze stornopoplatků nově do max. výše 100 000 Kč.

Další informace o pojištění získáte v zadní části katalogu nebo zde na www.adventura.cz.

9. POJIŠTENÍ PROTI ÚPADKU CK

Adventura je proti úpadku pojištěna u pojišťovny UN IQA – podrobnosti (včetně certifikátu) najdete zde na www.adventura.cz a doklad vám předáme s potvrzenou cestovní smlouvou.
Všechny naše partnerské CK jsou samozřejmě také pojištěny proti úpadku. Doklad a podmínky pojištění vám budou zaslány po uzavření cestovní smlouvy.

KURZY PRO VEŘEJNOST

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz