Všeobecné informace k akreditovaným kurzům pořádaných Adventurou – Školou sportů a pobytu v přírodě

LEGISLATIVA:
Dle nařízení vlády č. 209/2001 ze dne 14. 5. 2001 a podle paragrafu 73a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání, ve znění zákona č. 356/1999 je podnikatel (cestovní kancelář) povinen výkon průvodcovské živnosti zajišťovat pouze osobami odborně způsobilými pro výkon této činnosti. Nařízení nabylo účinnosti dne 1. 10. 2004. Způsoby prokazování odborné způsobilosti stanoví příloha nařízení. Ve většině případů se však jedná o osvědčení nebo rekvalifikaci vydanou institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo příslušným ministerstvem.
Dle platné legislativy tak průvodci na sportovních zájezdech (VHT, rafting, turistika, cyklistiky) musí splnit podmínky pro živnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti průvodcovské činnosti“, případně „Průvodcovská činnost horská“. Svoji kvalifikaci pro tuto živnost dokládají osvědčením nebo rekvalifikací vydanou institucí akreditovanou MŠMT. Podmínky platí pro průvodce jak pracující na živnostenský list, tak i v zaměstnaneckém poměru a na dohodu o pracovní činnosti.

STÁTNÍ AKREDITACE:
Všechny naše průvodcovské kurzy mají státní akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod číslem jednacím 001/2009-50 - A vydaným 6. 5. 2009 a 26 059/2007-50 vydaným 13. 11. 2007. Kurzy jsou zakončeny osvědčením, na jehož základě absolvent dostane živnostenský list opravňující ho vykonávat Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti průvodcovské činnosti, nebo průvodcovskou činnost horskou. Celkem máme povolené čtyři specializace:

 • Horská a vysokohorská turistika (průvodcovská činnost horská)
 • Turistika (průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní)
 • Cykloturistika (průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní)
 • Vodní turistika a rafting (průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní)
   

ORGANIZACE KURZŮ:
Kompletní průvodcovský kurz se skládá ze tří částí.

 • První část – obecně teoretická část cestovního ruchu, zahrnuje především problematiku cestovního ruchu a techniku vedení zájezdu.
 • Druhá část – zdravotní kurz, je zaměřen na první pomoc v přírodě.

První a druhá část je pro všechny kurzy stejná.

 • Třetí část – praktická specializace je obvykle rozdělena do několika specializovaných bloků.

Každá část je samostatná, je završena zkouškou. Jednotlivé části lze absolvovat i v jiném pořadí, než v jakém jsou zde uvedeny. Na absolvování všech částí (tzn. teoretické, zdravotnické a praktické specializace) je limit dvanáct měsíců od absolvování první části kurzu. Pokud nestihnete během této doby dokončit všechny části kurzu, nebude vám vydán certifikát a budete muset kurz absolvovat celý znovu. V případě vážných důvodů nebo zrušení kurzu z naší strany, lze domluvit individuální studijní plán, který dobu 12 měsíců přesáhne. Při prvním z kurzů obdržíte „index studenta“, do kterého vám bude po každém skončení kurzu zaznamenáno lektorem jeho úspěšné splnění.

VSTUPNÍ PODMÍNKY:
Pro všechny kurzy:

 • středoškolské vzdělání,
 • věk nad 18 let.

Kurz vodní turistiky a raftingu:

 • svéprávnost,
 • dobrý plavec,
 • předchozí zkušenosti na divoké vodě (za dobu dvou let sjet cca dvacet řek obtížnosti WW II–III) jako vůdce člunu,
 • absolvování kurzu první pomoci a kardiopulmonární resuscitace,
 • psychická a fyzická zdatnost (uplavat 100 metrů za 1,5 minuty, uběhnout 2200 metrů za 12 minut),
 • platná lékařská prohlídka od sportovního lékaře ne starší než 3 měsíce (absolvent předloží před první částí praktické specializace).

Kurz horské a vysokohorské turistiky:

 • Platná lékařská prohlídka od sportovního lékaře ne starší než 3 měsíce (absolvent předloží před první částí praktické specializace).
  Doporučené znalosti a zkušenosti:
 • Vykonané túry během posledních 3 let:
  horské túry (alespoň 5 delších než 300 m a v obtížnosti V. stupně UIAA),
  ledovcové túry (alespoň 10 nad 3000 m n. m.),
  horské túry na lyžích (skialpinistických) (alespoň 5 s jednotlivým převýšením 1500 m),
  skalní túry (alespoň 5 ve stupni obtížnosti VI. UIAA).
 • Účastníci musí zvládnout: bezpečný pohyb ve skalním terénu (min. V. stupně obtížnosti v lezeckých botách, min III. stupně obtížnosti v pohorách), práci s lanem a jisticími prostředky, bezpečný pohyb na sjezdových lyžích na úrovni červené sjezdovky v různých typech sněhu.
 • Orientační fyzické předpoklady:
  1. v zimě na skialpinistických lyžích cca 4 km, převýšení 500 m, limit 1 h,
  2. v létě běh v terénu cca 6,8 km, převýšení cca 250 m, limit 35 min.

DÉLKA KURZŮ:
Všechny kurzy mají celkovou délku 150 hodin.
Obecně teoretický kurz cestovního ruchu – 20 hodin.
Zdravotní seminář – pro potřeby akreditace má obsahovat 30 hodin, nabízíme však jen kompletní kurz v délce 42 hodin. Absolventi zároveň získají akreditaci MŠMT „Zdravotník zotavovacích akcí dětí a mládeže“.
Jednotlivé specializace – 100 hodin.
Délka hodin je u teoretické výuky (přednášky) 45 minut (školní hodina), u školení v terénu 60 minut (včetně technických pauz a přestávek dle potřeby), výuka probíhá v blocích.

ÚLEVY Z KURZŮ:
Plnohodnotné vzdělání pro uznání některých částí kurzů je následující:
Obecně teoretická část z cestovního ruchu je uznána studentům SŠ, VOŠ a VŠ, kteří studovali obor cestovního ruchu (nebo příbuzný obor např. management cestovního ruchu, hotelové služby apod.) a je zakončen maturitou. Dotyční studenti se prokážou maturitním vysvědčením a napíšou pouze závěrečný test (termín je dle dohody).
Zdravotní kurz je uznáván lékařům, zdravotním sestrám a medikům od 4. ročníku dál. Pokud jste zdravotní kurz absolvovali, neměl by být starší dvou let.
Specializace je bez úlev a náhrad.

VELIKOST STUDIJNÍ SKUPINY:
Velikost skupiny se pohybuje dle druhu kurzu. Následující čísla udávají maximální počet studentů ve skupině:

Kurz horské a vysokohorské turistiky: 10
Kurz vodní turistiky a raftingu: 7
Kurz cykloturistiky: 16
Kurz turistiky: 16
Zdravotní kurz: 18
Obecně teoretický kurz cestovního ruchu: 20

Zvýšení počtu studentů ve skupině je možné pouze rozhodnutím ředitele školy.

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz